Senin, 29 Oktober 2012


Tarjamahan:
RUMUSAN MASALAH
Sanggeus menguraikan kasang tukang masalah mangka nu nulis bisa merumuskna masalah kieu:
1. Naha kaberesihan lingkungan perlu dironjatkeun?
2. Naon sajakah usaha-usaha anu dipigawé pikeun ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan?

TUJUAN
Dina nepikeun tujuan panalungtikan, mangka nu nulis ngabédakeun jeung tujuan umum sarta tujuan husus.
a. Tujuan Umum
Ngajak masarakat pikeun membiasakan pola hirup bersih
Memberitahukan ka masarakat lega baris pentingna kaberesihan
b. Tujuan Husus
Ngajadikeun dusun Dukuh, Randusongo ieu jadi dusun anu bersih ti kokotor sarta panyakit
Ngaronjatkeun minat masarakat dsn Dukuh , Randusongo ieu ambéh sok ngajaga kaberesihan

MANGPAAT PANALUNGTIKAN
3. Minangka panduan pikeun masarakat dina ngajaga kaberesihan lingkungan
4. Minangka sarana pikeun ngaronjatkeun mutu masarakat sarta ngaronjatkeun kaséhatan masarakat.


BAB II
LANDASAN TEORI

Pengertian sarta Fungsi Lingkungan

Lingkungan nyaéta hiji kahijian ti sagala rupa barang sarta alam anu aya di kira-kira urang. Lingkungan bisa ogé diartikeun minangka tempat ancik hiji makhluk nu tangtu.

Loba kénéh masarakat anu henteu memerdulikan kaberesihan lingkungan kira-kira. Padahal lingkungan éta pisan anu engkéna baris mawa kauntungan pikeun masarakat lamun lingkungan éta dijaga kalayan alus kaberesihanana. Tapi sabalikna, lamun lingkungan éta henteu dijaga mangka lingkungan éta baris mawa musibah pikeun masarakat.

Kaberesihan lingkungan pohara penting pikeun kamajuan generasi anu baris datang. Kawas masarakat dusun Dukuh, Randusongo ieu anu kiwari usaha ngaronjatkeun sarta ngajaga kaberesihan lingkunganana.
Ku alatan éta, kasadaran masarakat baris pentingna kaberesihan lingkungan pohara penting pikeun kahirupan manusa.

Lingkungan boga fungsi minangka sarana pikeun ngaronjatkeun kaséhatan masarakat lega, sajaba ti éta lingkungan ujuga boga fungsi minangka tempat ancik hiji makhluk hirup. Lingkungan pohara berpengaruh ka ka pola hirup sarta kaséhatan masarakat. Éta pisan sababna lingkungan mangrupa hal anu pohara penting pikeun kahirupan manusa.

Lingkungan anu kotor baris mawa panyakit sarta musibah anu picilakaeun pikeun manusa. Musibah sarta panyakit anu bisa disebabkan ku lingkungan anu kotor antara séjén: caah, taneuh urug, DBD, malaria, chikungunya, dll. Ku alatan éta, diharepkeun manusa sok ngajaga kaberesihan lingkungan anu engkéna baris méré mangpaat pikeun diri sorangan atawa batur.
Di dusun Dukuh, Randusongo, masarakat pohara antusias dina ngajaga sarta ngabersihkeun lingkungan sakurilingna. Maranéhanana sadar yén kaberesihan lingkungan sangatlah penting sarta maranéhanana ngalaksanakeun acara besih désa saban hiji minggu pisan. Kasadaran maranéhanana pohara diperlukeun pikeun sok ngajaga kaberesihan lingkungan, mangka diharepkeun sakumna masarakat mimitian ngajaga kaberesihan lingkungan mimitian ayeuna sarta saterusna guna ngaronjatkeun kaséhatan masarakat.

Usaha pikeun ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan
Lingkungan anu bersih mangrupa cerminan masarakat anu bersih sarta cageur. Usaha pikeun ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan bisa dipigawé kalayan cara-cara katut:
1. Ngaronjatkeun kasadaran baris pentingna kaberesihan lingkungan.
2. Ngabersihkeun sarta ngajaga kaberesihan lingkungan kalayan rutin sarta bergotong royong.
3. Getol ngabersihkeun lingkungan utamana runtah ti bahan plastic
4. Ngalakonan acara bersih désa sacara rutin.
5. Miceun runtah dina tempatna
6. Henteu ngarusak lingkungan kira-kira

Lingkungan anu bersih nyieun penghuninya ngarasa merenah, terhindar ti panyakit sarta berpola hirup cageur.


Lingkungan anu kotor Lingkungan anu bersih


BAB III
PANUTUP

Kacindekan:
Lingkungan pohara berpengaruh ka kahirupan manusa. Lingkungan anu bersih baris nyieun penghuninya ngarasa merenah, sabalikna lingkungan anu kotor baris ngabalukarkeun musibah sarta ngarugikeun diri sorangan atawa batur.
Masarakat Dusun Dukuh, geus nyadar betapa pentingna kaberesihan lingkungan. Maranéhanana narékahan ngajaga sarta ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan demi kenyamanan hirup sarta kaséhatan masarakat ambéh terhindar ti musibah sarta panyakit anu disebabkan ku lingkungan anu kotor.
Ngaronjatkeun kasadaran baris pentingna ngajaga sarta ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan pohara diperlukeun dina diri manusa dina hirup bermasyarakat.

Bongbolongan:
Kaberesihan lingkungan lain ngan pikeun diri urang sorangan, tapi ogé pikeun generasi anak incu urang di mangsa ka hareup. Ulah ngarusak lingkungan ngan pikeun kapentingan diri sorangan. Pikiran kahirupan di mangsa anu baris datang sarta masarakat umum anu ogé merlukeun lingkungan kasebut.
Nu nulis ngaharepkeun muga karya tulis ieu bisa méré mangpaat pikeun masarakat lega sarta bisa menyadarkan masarakat baris pentingna lingkungan anu bersih.Pengertian sarta Fungsi Lingkungan

Lingkungan nyaéta hiji kahijian ti sagala rupa barang sarta alam anu aya di kira-kira urang. Lingkungan bisa ogé diartikeun minangka tempat ancik hiji makhluk nu tangtu.

Loba kénéh masarakat anu henteu memerdulikan kaberesihan lingkungan kira-kira. Padahal lingkungan éta pisan anu engkéna baris mawa kauntungan pikeun masarakat lamun lingkungan éta dijaga kalayan alus kaberesihanana. Tapi sabalikna, lamun lingkungan éta henteu dijaga mangka lingkungan éta baris mawa musibah pikeun masarakat.

Kaberesihan lingkungan pohara penting pikeun kamajuan generasi anu baris datang. Kawas masarakat dusun Dukuh, Randusongo ieu anu kiwari usaha ngaronjatkeun sarta ngajaga kaberesihan lingkunganana.
Ku alatan éta, kasadaran masarakat baris pentingna kaberesihan lingkungan pohara penting pikeun kahirupan manusa.

Lingkungan boga fungsi minangka sarana pikeun ngaronjatkeun kaséhatan masarakat lega, sajaba ti éta lingkungan ujuga boga fungsi minangka tempat ancik hiji makhluk hirup. Lingkungan pohara berpengaruh ka ka pola hirup sarta kaséhatan masarakat. Éta pisan sababna lingkungan mangrupa hal anu pohara penting pikeun kahirupan manusa.

Lingkungan anu kotor baris mawa panyakit sarta musibah anu picilakaeun pikeun manusa. Musibah sarta panyakit anu bisa disebabkan ku lingkungan anu kotor antara séjén: caah, taneuh urug, DBD, malaria, chikungunya, dll. Ku alatan éta, diharepkeun manusa sok ngajaga kaberesihan lingkungan anu engkéna baris méré mangpaat pikeun diri sorangan atawa batur.
Di dusun Dukuh, Randusongo, masarakat pohara antusias dina ngajaga sarta ngabersihkeun lingkungan sakurilingna. Maranéhanana sadar yén kaberesihan lingkungan sangatlah penting sarta maranéhanana ngalaksanakeun acara besih désa saban hiji minggu pisan. Kasadaran maranéhanana pohara diperlukeun pikeun sok ngajaga kaberesihan lingkungan, mangka diharepkeun sakumna masarakat mimitian ngajaga kaberesihan lingkungan mimitian ayeuna sarta saterusna guna ngaronjatkeun kaséhatan masarakat.

Usaha pikeun ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan
Lingkungan anu bersih mangrupa cerminan masarakat anu bersih sarta cageur. Usaha pikeun ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan bisa dipigawé kalayan cara-cara katut:
1. Ngaronjatkeun kasadaran baris pentingna kaberesihan lingkungan.
2. Ngabersihkeun sarta ngajaga kaberesihan lingkungan kalayan rutin sarta bergotong royong.
3. Getol ngabersihkeun lingkungan utamana runtah ti bahan plastic
4. Ngalakonan acara bersih désa sacara rutin.
5. Miceun runtah dina tempatna
6. Henteu ngarusak lingkungan kira-kira

Lingkungan anu bersih nyieun penghuninya ngarasa merenah, terhindar ti panyakit sarta berpola hirup cageur.


Lingkungan anu kotor Lingkungan anu bersih


BAB III
PANUTUP

Kacindekan:
Lingkungan pohara berpengaruh ka kahirupan manusa. Lingkungan anu bersih baris nyieun penghuninya ngarasa merenah, sabalikna lingkungan anu kotor baris ngabalukarkeun musibah sarta ngarugikeun diri sorangan atawa batur.
Masarakat Dusun Dukuh, geus nyadar betapa pentingna kaberesihan lingkungan. Maranéhanana narékahan ngajaga sarta ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan demi kenyamanan hirup sarta kaséhatan masarakat ambéh terhindar ti musibah sarta panyakit anu disebabkan ku lingkungan anu kotor.
Ngaronjatkeun kasadaran baris pentingna ngajaga sarta ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan pohara diperlukeun dina diri manusa dina hirup bermasyarakat.

Bongbolongan:
Kaberesihan lingkungan lain ngan pikeun diri urang sorangan, tapi ogé pikeun generasi anak incu urang di mangsa ka hareup. Ulah ngarusak lingkungan ngan pikeun kapentingan diri sorangan. Pikiran kahirupan di mangsa anu baris datang sarta masarakat umum anu ogé merlukeun lingkungan kasebut.
Nu nulis ngaharepkeun muga karya tulis ieu bisa méré mangpaat pikeun masarakat lega sarta bisa menyadarkan masarakat baris pentingna lingkungan anu bersih.

RUMUSAN MASALAH
Sanggeus menguraikan kasang tukang masalah mangka nu nulis bisa merumuskna masalah kieu:
1. Naha kaberesihan lingkungan perlu dironjatkeun?
2. Naon sajakah usaha-usaha anu dipigawé pikeun ngaronjatkeun kaberesihan lingkungan?TUJUAN   
Dalam menyampaikan tujuan penelitian, maka penulis membedakan dengan tujuan umum dan tujuan khusus.
a.    Tujuan Umum
Mengajak masyarakat untuk membiasakan pola hidup bersih
Memberitahukan kepada masyarakat luas akan pentingnya kebersihan
b.    Tujuan Khusus
Menjadikan dusun Dukuh, Randusongo ini menjadi dusun yang bersih dari kotoran dan penyakit
Meningkatkan minat masyarakat dsn Dukuh , Randusongo ini agar selalu menjaga kebersihan

MANFAAT PENELITIAN
3.    Sebagai panduan bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
4.    Sebagai sarana untuk meningkatkan mutu masyarakat serta meningkatkan kesehatan masyarakat.


BAB II
LANDASAN TEORI

Pengertian dan Fungsi Lingkungan

Lingkungan adalah satu kesatuan dari berbagai macam benda dan alam yang ada di sekitar kita. Lingkungan bisa juga diartikan sebagai tempat tinggal suatu makhluk tertentu.

Masih banyak masyarakat yang tidak memerdulikan kebersihan lingkungan sekitar. Padahal lingkungan itulah yang nantinya akan membawa keuntungan bagi masyarakat bila lingkungan itu dijaga dengan baik kebersihannya. Tapi sebaliknya, bila lingkungan itu tidak dijaga maka lingkungan itu akan membawa bencana bagi masyarakat.

Kebersihan lingkungan sangat penting untuk kemajuan generasi yang akan datang. Seperti masyarakat dusun Dukuh, Randusongo ini yang kini berusaha meningkatkan dan menjaga kebersihan lingkungannya.
Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia.

Lingkungan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat luas, selain itu lingkungan ujuga berfungsi sebagai tempat tinggal suatu makhluk hidup.  Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepada pola hidup dan kesehatan masyarakat. Itulah sebabnya lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

 Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit dan bencana yang berbahaya bagi manusia . Bencana dan penyakit yang dapat disebabkan oleh lingkungan yang kotor antara lain : banjir, tanah longsor, DBD, malaria, chikungunya, dll. Oleh karena itu, diharapkan manusia selalu menjaga kebersihan lingkungan yang nantinya akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
Di dusun Dukuh, Randusongo, masyarakat sangat antusias dalam menjaga dan membersihkan lingkungan sekitarnya. Mereka sadar bahwa kebersihan lingkungan sangatlah penting dan mereka melaksanakan acara besih desa setiap satu minggu sekali. Kesadaran mereka sangat dibutuhkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, maka diharapkan seluruh masyarakat mulai menjaga kebersihan lingkungan mulai sekarang dan seterusnya guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan
Lingkungan yang bersih merupakan cerminan masyarakat yang bersih dan sehat. Upaya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:
1.    Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan.
2.     Membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan dengan rutin dan bergotong royong.
3.    Rajin membersihkan lingkungan terutama sampah dari bahan plastic
4.    Melakukan acara bersih desa secara rutin.
5.    Membuang sampah pada tempatnya
6.    Tidak merusak lingkungan sekitar

Lingkungan yang bersih membuat penghuninya merasa nyaman, terhindar dari penyakit dan berpola hidup sehat.

  
Lingkungan yang kotor            Lingkungan yang bersih


BAB III
PENUTUP

Kesimpulan:
Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih akan membuat penghuninya merasa nyaman, sebaliknya lingkungan yang kotor akan menimbulkan bencana dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Masyarakat Dusun Dukuh, telah menyadari betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Mereka berupaya menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan demi kenyamanan hidup dan kesehatan masyarakat agar terhindar dari bencana dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor.
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga serta meningkatkan kebersihan lingkungan sangat dibutuhkan dalam diri manusia dalam hidup bermasyarakat.

Saran:
Kebersihan lingkungan bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk generasi anak cucu kita di masa mendatang. Jangan merusak lingkungan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pikiran kehidupan di masa yang akan datang dan masyarakat umum yang juga membutuhkan lingkungan tersebut.
Penulis berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih.USAHA KANAÉKAN KABERESIHAN LINGKUNGAN KAMPUNG BIRU,DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA 
Disusun pikeun minuhan pancén diajar minangka pasaratan nuturkeun UNAS 2010
Disusun:
 Ku: - INDRA MAHESA 
       - TONTON SUJARWO
       - BIA M GHIFFARI
       - MUHAMAD GHASA S
       - DANI ROKHIMAT
       - IWAN

SMA PASUNDAN MAJALAYA
KABUPATEN BANDUNG
WARSIH 2010
 LEMBAR PENGESAHAN

 Kecap Panganteur

Assalamualaikum wwb.

Sagala puji syukur pikeun Pangéran Anu Maha Esa, berkat taufik, hidayah sarta Inayahnya lah penyusunan karya tulis jeung judulUsaha Kanaékan Kaberesihan Lingkungan Dusun Dukuh, Randusongo” ieu bisa terselesaikan kalayan semaksimal meureun.
Karya tulis ieu boga tujuan ngaronjatkeun kasadaran masarakat ngeunaan betapa pentingna kaberesihan dikira-kira urang. Karya ilmiah ieu bisa méré mangpaat pikeun masarakat lingkungan dikira-kira ambéh tetep bersih sarta éndah, sarta minangka hiji motivasi pikeun sok hirup bersih.
Luhur terselesaikannya karya ilmiah ieu nu nulis ngedalkeun loba hatur nuhun dina:
Drs. Sunarto M Pd salaku sirah MTSN Geneng
Dra Satinem salaku pembimbing
Kabéh réncang-réncang anu geus mantuan terselesaikannya karya tulis ieu.
Dina penyusunan karya ilmiah ieu, nu nulis nyadar yén loba kénéh kakurangan, ku alatan éta kritik sarta bongbolongan anu ngawangun pohara diperlukeun ku nu nulis. Susuganan usaha nu nulis meunang ridho ti Alloh SWT. Amiin…
Wassalamualaikum wwb.


Majalaya,Oktober 2012

Penyusun,

DAPTAR EUSI

HALAMAN JUDUL …………………………………… 1
HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………. 2
KECAP PANGANTEUR ……………………………………. 3
DAPTAR EUSI …………………………………… 4
BAB I: PENDAHULUAN …………………………………… 5
KASANG TUKANG MASALAH …………………… 5
WATESAN MASALAH …………………… 5
RUMUSAN MASALAH …………………… 6
TUJUAN …………………… 6
MANGPAAT PANALUNGTIKAN …………………… 6
BAB II: LANDASAN TEORI …………………… 7
Pengertian sarta Fungsi Lingkungan …………… 7
Usaha Ngaronjatkeun Kaberesihan Lingkungan …………… 8
BAB III: PANUTUP ……………………. 9
Kacindekan …………………… 9
Bongbolongan …………………… 9
Daptar Pustaka …………………… 10
  

BAB I
PENDAHULUAN

KASANG TUKANG MASALAH

Dina penulisan karya ilmiah anu dijudulanUsaha Kanaékan Kaberesihan Lingkungan Dusun Dukuh, Randusongo” ieu boga maksud pikeun ngabejaan sarta menyadarkan masarakat ngeunaan pentingna kaberesihan lingkungan.
Kaberesihan lingkungan pohara penting pikeun kahirupan makhluk hirup, ku alatan éta kaberesihan lingkungan kudu tetep dijaga demi kaamanan sarta kenyamanan hirup makhluk hirup. Lingkungan anu bersih mangrupa eunteung ti masarakat anu cageur sarta ngajaga kaberesihan.
Sajaba ti éta, kaberesihan lingkungan ogé mangaruhan gaya hirup, kaséhatan sarta kabiasaan ngabersihkeun diri sarta lingkungan. Lamun lingkungan di kira-kira urang kotor, mangka baris loba bibit-bibit panyakit kabiasaan goréng alatan geus biasa jeung kahirupan anu kotor. Ku alatan éta,menjaga lingkungan anu bersih sangatlah penting.
Sanajan geus aya kamajuan téknologi tapi dina kanyataanana loba kénéh lingkungan dikira-kira urang anu kurang kajaga kaberesihanana, utamana soal runtah, ku alatan éta nu nulis boga maksud ngajak masarakat pikeun sok ngaronjatkeun sarta ngajaga kaberesihan lingkungan. Nu nulis ogé ngaharepkeun, masarakat bisa ngamangpaatkeun karya ilmiah ieu minangka panduan pikeun sok ngajaga kaberesihan lingkungan anu baris nyieun masarakat jadi merenah bertempat cicing di lingkungan anu bersih


WATESAN MASALAH
Sanggeus nu nulis menimbang sarta ngimeutan kasang tukang , mangka nu nulis ngabatesan masalah jeung judulUsaha Kanaékan Kaberesihan Lingkungan Dusun Dukuh, Randusongo” guna mempermudah dina pembahasan karya ilmiah ieu.

Sanajan geus aya kamajuan téknologi tapi dina kanyataanana loba kénéh lingkungan dikira-kira urang anu kurang kajaga kaberesihanana, utamana soal runtah, ku alatan éta nu nulis boga maksud ngajak masarakat pikeun sok ngaronjatkeun sarta ngajaga kaberesihan lingkungan. Nu nulis ogé ngaharepkeun, masarakat bisa ngamangpaatkeun karya ilmiah ieu minangka panduan pikeun sok ngajaga kaberesihan lingkungan anu baris nyieun masarakat jadi merenah bertempat cicing di lingkungan anu bersihSabtu, 03 Maret 2012

cara merekam aktivitas dekstop anda


jika anda ingin merekam keseharian dekstop anda dan jika anda bisa bermain games sangat hebat anda ingin teman teman melihat kehebatan anda naha sekarang ada screen recorder yang bisa merekam aktivitas dekstop langsung saja anda klik disini langsung free dwonload tidak lama koq

Kamis, 01 Maret 2012

menambahkan thema pada facebook anda


  1. login facebook anda 
  2. klik di sini
  3. klik add to fire fox
 
4. setelah di klik tunggu prosses install setelah itu klik tombol install now 
5.  stelah itu restart fire fox setelah itu buka facebook
anda dan klik icons yang berada di bawah pojok kiri monitor anda yang bertanda "S" klik dan pilih "FIND STYLISH FOR THIS SITE " pilih thema kesukaan anda jika anda ingin mencari thema favorit anda,, anda tinggal pilih ini mudah kan jika anda kurang mengerti anda bisa lihat video nya disini

cara mengetahui siapa saja yang melihat profil facebook kita


anda ingin tahu siapa saja yang sering melihat profile facebook anda nah saya akan kasih tahu siapa sja yang selalu melihat profile facebook annda 

1. klik disini 
2. izinkan 
3. save and continues tunggu beberapa saat,, dan akan muncul penggemr anda mudah kan